För tillfället har vi förlängda svarstider på vår kundtjänst, men våra fantastiska kollegor på kundtjänsten gör allt de kan för att du ska få svar inom kort. 

För tillfället har vi förlängda leveranstider men våra fantastiska kollegor på lagret gör allt de kan för att du skall få ditt paket inom kort. 

Uppförandekod - Code of Conduct

 
 

På Granit Funktion och Förvaring AB, (hädanefter kallad "Granit") främjar vi goda arbets- och miljönormer i våra försörjningskedjor. Denna uppförandekod illustrerar vad vi förväntar oss av våra leverantörer och affärspartners. Vi vill säkerställa att ingen vars arbete bidrar till vår framgång ska berövas sina rättigheter som individ och som arbetstagare. Vi vill också se till att vår produktion inte orsakar onödiga skador på djur eller miljön. Denna uppförandekod grundas på viktiga överenskommelser och dokument från FN och International Labour Organization (ILO). Nationell lagstiftning ska respekteras. Om det finns några skiljaktigheter mellan kraven i detta dokument och nationell lagstiftning gäller den nationella lagstiftningen. I sådana fall ska Granit omedelbart informeras.

 

Innehållsförteckning

 1. Barnarbete
 2. Arbetstagares rättigheter
 3. Hälsa och säkerhet
 4. Kontrakt, lön och arbetstider
 5. Marginaliserande befolkningsgrupper
 6. Miljö
 7. Korruption
 8. Djurskydd
 9. Kontroll och principer

  

1. Barnarbete

FN:s barnkonvention, ILO:s konventioner nr 138, 182 och 79 och ILO:s rekommendation nr 146.

Minimiålder för arbetare ska vara minst 15 år och följa

 • den nationella minimiåldern för anställning, eller;
 • åldern för avslutad obligatorisk skolgång,

varvid den högsta av dessa ska gälla. Om den lokala minimiåldern är 14 år, i enlighet med undantag för utvecklingsländer i ILO:s konvention 138, kan denna lägre ålder gälla.

Ingen anställning av barn får förekomma, d.v.s. inget arbete får utföras av ett barn som är yngre än den ålder/de åldrar som specificerats ovan. Ingen under 18 års ålder får delta i arbete som är skadligt för deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete.

Riktlinjer och rutiner för åtgärder mot barnarbete som förbjuds av ILO:s konventioner nr 138 och 182 ska fastställas, dokumenteras och kommuniceras till personal och andra berörda parter. Tillräckligt stöd ska erbjudas för att göra det möjligt för dessa barn att delta i och avsluta obligatorisk skolgång.

 

Tillbaka till toppen

 

2. Arbetstagares rättigheter

2.1 Tvingande och obligatoriskt arbete

ILO:s konventioner nr 29 och 105

Tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt fängelsearbete får inte förekomma.

Arbetstagare får inte tvingas att deponera pengar eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare och de ska tillåtas lämna sin arbetsgivare efter en skälig uppsägningstid.

 

2.2 Föreningsrätt och rätten till kollektivförhandlingar

ILO:s konventioner nr 87, 98, 135 och 154

Arbetstagare ska, utan åtskillnad, ha rätt att ansluta sig till eller bilda fackföreningar som de själva väljer och förhandla kollektivt. Arbetsgivaren ska inte hindra eller försvåra bildandet av fackföreningar eller kollektivförhandlingar. Arbetstagarnas representanter ska ges möjlighet att utföra sina uppgifter som företrädare på arbetsplatsen.

Där föreningsrätten och/eller rätten till kollektivförhandlingar är begränsad genom lagstiftning ska arbetsgivaren underlätta och inte hindra alternativa former av oberoende och fri arbetstagarrepresentation och förhandling.

 

2.3 Diskriminering

ILO:s konventioner nr 100 och 111 och FN:s konvention om diskriminering mot kvinnor.

Det får inte förekomma diskriminering på arbetsplatsen avseende anställning, kompensation, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning eller avsked baserat på etnisk bakgrund, kast, religion, ålder, handikapp, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk tillhörighet.

Åtgärder ska vidtagas för att skydda arbetstagare från sexuellt påträngande, hotfullt, förolämpande och utnyttjande beteende samt från diskriminering eller uppsägning på omotiverade grunder, t.ex. äktenskap, graviditet eller HIV-status.

 

2.4 Hård eller omänsklig behandling

Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel, sexuella eller andra trakasserier och verbala övergrepp, liksom alla andra former av hotelser, är förbjudna.

 

Tillbaka till toppen

 

3. Hälsa och säkerhet

ILO:s konvention nr 155 och ILO:s rekommendation nr 164.

Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk och ta hänsyn till rådande kunskap om branschen och specifika risker. Farliga kemikalier och andra substanser ska hanteras med försiktighet. Lämpliga åtgärder ska vidtagas för att förhindra att olyckor och skada för hälsan uppstår på grund av, i samband med eller inträffar under arbetet, genom att så långt det är praktisk möjligt minimera de inneboende riskorsakerna i arbetsmiljön.

Arbetstagare ska få regelbunden och dokumenterad hälso- och säkerhetsutbildning, och denna ska upprepas för nya eller omplacerade arbetstagare.

Tillgång till rena toaletter, dricksvatten och, om möjligt, sanitära anläggningar för förvaring av livsmedel ska tillhandahållas.

I de fall bostad tillhandahålles ska denna vara ren, säker och tillräckligt ventilerad och den ska ha tillgång till rena toaletter och dricksvatten. Män och kvinnor bör ha separata rum, såvida de inte uttryckligen har bett om att få dela rum.

Fabriksbyggnader såväl som bostadshus ska passa för sitt ändamål och lämpliga åtgärder ska ha vidtagits för att trygga säkerheten i händelse av brand eller andra olyckor.

 

Tillbaka till toppen

 

4. Kontrakt, lön och arbetstider

4.1 Kontrakt

Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt och begripligt anställningskontrakt på ett språk som de förstår. Kontraktet ska ange arbetstider, lönevillkor och betalningssätt innan anställningen påbörjas.

Skyldigheter gentemot anställda i enlighet med internationella konventioner, nationell lagstiftning och regler om reguljär sysselsättning ska inte undvikas genom att använda korttidskontrakt (såsom kontraktsanställda, tillfälligt anställda eller dagsverken), underleverantörer eller andra arbetsrelationer.

Varaktighet och innehåll i lärlingsprogram ska definieras tydligt.

Om utländska arbetstagare anställs på uppdragsbasis är de aldrig skyldiga att förbli anställda för någon som helst tidsperiod mot sin vilja. All provision och andra avgifter till en eventuell rekryteringsbyrå i samband med anställningen ska betalas av arbetsgivaren.

 

4.2 Lön

ILO:s konvention nr 131.

Lön och förmåner för en normal arbetsvecka ska som minimum uppgå till nationell legal nivå eller branschens riktlinjer, varvid det högsta värdet ska användas. Lönen ska vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov, inklusive någon disponibel inkomst.

Lön ska betalas ut regelbundet, punktligt och vara skälig med avseende på arbetsprestation. Avdrag från lönen som en disciplinåtgärd är inte tillåtet.

Arbetstagare ska alltid erhålla övertidsersättning för varje timme som arbetats utöver den normala arbetstiden (se 3.3 nedan), minst i enlighet med relevant lagstiftning.

 

4.3 Arbetstider

ILO:s konvention nr 1 och 14.

Arbetstider ska följa nationell lagstiftning och jämföras med branschstandarden, och inte överskrida rådande internationella normer. En arbetsvecka bör inte regelmässigt överskrida 48 timmar. Arbetstagare ska erbjudas minst en ledig dag per 7-dagarsperiod.

Arbetstagare bör beviljas ledighet på nationella helgdagar, semester, föräldraledighet och sjukledighet. Uppsägning av gravida kvinnor är inte tillåtet.

Övertid ska vara begränsad och frivillig. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, d.v.s. den totala veckoarbetstiden inklusive övertid ska inte överskrida 60 timmar. Undantag från detta accepteras när de regleras av ett kollektivavtal.

 

Tillbaka till toppen

 

5. Marginaliserade befolkningsgrupper

Tillverkning och användning av naturtillgångar ska inte bidra till förstörelse och/eller försämring av tillgångarna och inkomstkällor för marginaliserade befolkningsgrupper, såsom att göra anspråk på stora markområden eller använda vatten eller andra naturtillgångar som dessa befolkningsgrupper är beroende av.

 

Tillbaka till toppen

 

6. Miljö

Åtgärder för att minimera negativa effekter på människors hälsa och miljön ska vidtagas genom hela värdekedjan. Detta inbegriper minimering av utsläpp, främjande av effektiv och hållbar användning av resurser, inklusive energi och vatten, och minimering av utsläpp av växthusgaser under tillverkning och transport. Den lokala miljön vid produktionsanläggningen får inte exploateras eller förstöras.

Nationell och internationell miljölagstiftning och reglering ska respekteras och relevanta utsläppstillstånd ska skaffas.

 

Tillbaka till toppen

 

7. Korruption

Ingen form av korruption accepteras, inklusive bestickning, utpressning, mutor och olämpliga privata eller yrkesmässiga förmåner till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda hos någon av dessa eller regeringstjänstemän.

 

Tillbaka till toppen

 

8. Djurskydd

Då djur eller delar av djur används som råvara i tillverkning av varor för Granit ska djuren under sin livstid ha behandlats väl och på ett etiskt korrekt sätt. Exempelvis är plockning av levande fåglar förbjudet.

Leverantörer till Granit ska ta hänsyn till etiska aspekter såsom säkerhet, djurskydd, spårbarhet, hållbarhet och villkor för arbetstagare och jordbruk när de väljer leverantörer av råvaror från djur.

Granit är emot djurförsök och uppmuntrar alla affärspartners att följa våra riktlinjer i denna fråga.

 

Tillbaka till toppen

 

9. Kontroll och principer

Granits leverantörer förväntas leverera varor och tjänster som producerats i enlighet med denna uppförandekod. En leverantör måste kunna dokumentera sin efterlevnad av uppförandekoden på Granits begäran. Sådan dokumentation kan utgöras av en egen försäkran, en inspektion av villkoren på produktionsanläggningarna, tillhandahållande av dokumentation och annat. Granit förbehåller sig rätten att när som helst göra oannonserade besök på alla fabriker som tillverkar våra varor.

 

9.1 Ledningssystem

Ledningssystemet är kritiskt vid implementeringen av uppförandekoden. Granit understryker vikten av att leverantörer har system som stödjer en sådan implementering. Det rekommenderas att basen för ett sådant system bygger på nedanstående förutsättningar.

 • Leverantören bör utse en anställd i central ställning som ansvarig för implementeringen av uppförandekoden i leverantörens verksamhet.
 • Leverantören måste säkerställa att uppförandekoden görs känd i alla relevanta delar av sin organisation.

 

9.2 Spridning av information

Varje leverantör är skyldig att informera sina underleverantörer och underentreprenörer om denna uppförandekod och övervaka dess implementering. På Granits begäran bör leverantören också kunna visa hur leverantören har övervakat implementeringen, åtminstone ner till fabriksanläggningens nivå.

 

9.3 Bristande efterlevnad

I händelse av brott mot uppförandekoden ska Granit och leverantören tillsammans göra en plan för att åtgärda överträdelsen. Åtgärden måste äga rum inom en skälig tidsperiod. Kontraktet kommer att avslutas om leverantören visar sig ovillig att åtgärda överträdelsen efter upprepade förfrågningar. Om upprepade och/eller allvarliga fall av bristande efterlevnad förekommer, förbehåller sig Granit rätten att omedelbart avsluta samarbetet och annullera befintliga order.

 

Tillbaka till toppen


På Granit Funktion och Förvaring AB, (hädanefter kallad "Granit") främjar vi goda arbets- och miljönormer i våra försörjningskedjor. Denna uppförandekod illustrerar vad vi förväntar oss av våra leverantörer och affärspartners. Vi vill säkerställa att ingen vars arbete bidrar till vår framgång ska berövas sina rättigheter som individ och som arbetstagare. Vi vill också se till att vår produktion inte orsakar onödiga skador på djur eller miljön. Denna uppförandekod grundas på viktiga överenskommelser och dokument från FN och International Labour Organization (ILO). Nationell lagstiftning ska respekteras. Om det finns några skiljaktigheter mellan kraven i detta dokument och nationell lagstiftning gäller den nationella lagstiftningen. I sådana fall ska Granit omedelbart informeras.

 
Innehållsförteckning

Barnarbete
Arbetstagares rättigheter
Hälsa och säkerhet
Kontrakt, lön och arbetstider
Marginaliserande befolkningsgrupper
Miljö
Korruption
Djurskydd
Kontroll och principer
  

1. Barnarbete
FN:s barnkonvention, ILO:s konventioner nr 138, 182 och 79 och ILO:s rekommendation nr 146.

Minimiålder för arbetare ska vara minst 15 år och följa

den nationella minimiåldern för anställning, eller;
åldern för avslutad obligatorisk skolgång,
varvid den högsta av dessa ska gälla. Om den lokala minimiåldern är 14 år, i enlighet med undantag för utvecklingsländer i ILO:s konvention 138, kan denna lägre ålder gälla.

Ingen anställning av barn får förekomma, d.v.s. inget arbete får utföras av ett barn som är yngre än den ålder/de åldrar som specificerats ovan. Ingen under 18 års ålder får delta i arbete som är skadligt för deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete.

Riktlinjer och rutiner för åtgärder mot barnarbete som förbjuds av ILO:s konventioner nr 138 och 182 ska fastställas, dokumenteras och kommuniceras till personal och andra berörda parter. Tillräckligt stöd ska erbjudas för att göra det möjligt för dessa barn att delta i och avsluta obligatorisk skolgång.

 

Tillbaka till toppen

 
2. Arbetstagares rättigheter
2.1 Tvingande och obligatoriskt arbete
ILO:s konventioner nr 29 och 105

Tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt fängelsearbete får inte förekomma.

Arbetstagare får inte tvingas att deponera pengar eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare och de ska tillåtas lämna sin arbetsgivare efter en skälig uppsägningstid.

 

2.2 Föreningsrätt och rätten till kollektivförhandlingar
ILO:s konventioner nr 87, 98, 135 och 154

Arbetstagare ska, utan åtskillnad, ha rätt att ansluta sig till eller bilda fackföreningar som de själva väljer och förhandla kollektivt. Arbetsgivaren ska inte hindra eller försvåra bildandet av fackföreningar eller kollektivförhandlingar. Arbetstagarnas representanter ska ges möjlighet att utföra sina uppgifter som företrädare på arbetsplatsen.

Där föreningsrätten och/eller rätten till kollektivförhandlingar är begränsad genom lagstiftning ska arbetsgivaren underlätta och inte hindra alternativa former av oberoende och fri arbetstagarrepresentation och förhandling.

 

2.3 Diskriminering
ILO:s konventioner nr 100 och 111 och FN:s konvention om diskriminering mot kvinnor.

Det får inte förekomma diskriminering på arbetsplatsen avseende anställning, kompensation, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning eller avsked baserat på etnisk bakgrund, kast, religion, ålder, handikapp, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk tillhörighet.

Åtgärder ska vidtagas för att skydda arbetstagare från sexuellt påträngande, hotfullt, förolämpande och utnyttjande beteende samt från diskriminering eller uppsägning på omotiverade grunder, t.ex. äktenskap, graviditet eller HIV-status.

 

2.4 Hård eller omänsklig behandling
Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel, sexuella eller andra trakasserier och verbala övergrepp, liksom alla andra former av hotelser, är förbjudna.

 

Tillbaka till toppen

 

3. Hälsa och säkerhet
ILO:s konvention nr 155 och ILO:s rekommendation nr 164.

Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk och ta hänsyn till rådande kunskap om branschen och specifika risker. Farliga kemikalier och andra substanser ska hanteras med försiktighet. Lämpliga åtgärder ska vidtagas för att förhindra att olyckor och skada för hälsan uppstår på grund av, i samband med eller inträffar under arbetet, genom att så långt det är praktisk möjligt minimera de inneboende riskorsakerna i arbetsmiljön.

Arbetstagare ska få regelbunden och dokumenterad hälso- och säkerhetsutbildning, och denna ska upprepas för nya eller omplacerade arbetstagare.

Tillgång till rena toaletter, dricksvatten och, om möjligt, sanitära anläggningar för förvaring av livsmedel ska tillhandahållas.

I de fall bostad tillhandahålles ska denna vara ren, säker och tillräckligt ventilerad och den ska ha tillgång till rena toaletter och dricksvatten. Män och kvinnor bör ha separata rum, såvida de inte uttryckligen har bett om att få dela rum.

Fabriksbyggnader såväl som bostadshus ska passa för sitt ändamål och lämpliga åtgärder ska ha vidtagits för att trygga säkerheten i händelse av brand eller andra olyckor.

 

Tillbaka till toppen

 

4. Kontrakt, lön och arbetstider
4.1 Kontrakt
Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt och begripligt anställningskontrakt på ett språk som de förstår. Kontraktet ska ange arbetstider, lönevillkor och betalningssätt innan anställningen påbörjas.

Skyldigheter gentemot anställda i enlighet med internationella konventioner, nationell lagstiftning och regler om reguljär sysselsättning ska inte undvikas genom att använda korttidskontrakt (såsom kontraktsanställda, tillfälligt anställda eller dagsverken), underleverantörer eller andra arbetsrelationer.

Varaktighet och innehåll i lärlingsprogram ska definieras tydligt.

Om utländska arbetstagare anställs på uppdragsbasis är de aldrig skyldiga att förbli anställda för någon som helst tidsperiod mot sin vilja. All provision och andra avgifter till en eventuell rekryteringsbyrå i samband med anställningen ska betalas av arbetsgivaren.

 

4.2 Lön
ILO:s konvention nr 131.

Lön och förmåner för en normal arbetsvecka ska som minimum uppgå till nationell legal nivå eller branschens riktlinjer, varvid det högsta värdet ska användas. Lönen ska vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov, inklusive någon disponibel inkomst.

Lön ska betalas ut regelbundet, punktligt och vara skälig med avseende på arbetsprestation. Avdrag från lönen som en disciplinåtgärd är inte tillåtet.

Arbetstagare ska alltid erhålla övertidsersättning för varje timme som arbetats utöver den normala arbetstiden (se 3.3 nedan), minst i enlighet med relevant lagstiftning.

 

4.3 Arbetstider
ILO:s konvention nr 1 och 14.

Arbetstider ska följa nationell lagstiftning och jämföras med branschstandarden, och inte överskrida rådande internationella normer. En arbetsvecka bör inte regelmässigt överskrida 48 timmar. Arbetstagare ska erbjudas minst en ledig dag per 7-dagarsperiod.

Arbetstagare bör beviljas ledighet på nationella helgdagar, semester, föräldraledighet och sjukledighet. Uppsägning av gravida kvinnor är inte tillåtet.

Övertid ska vara begränsad och frivillig. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, d.v.s. den totala veckoarbetstiden inklusive övertid ska inte överskrida 60 timmar. Undantag från detta accepteras när de regleras av ett kollektivavtal.

 

Tillbaka till toppen

 

5. Marginaliserade befolkningsgrupper
Tillverkning och användning av naturtillgångar ska inte bidra till förstörelse och/eller försämring av tillgångarna och inkomstkällor för marginaliserade befolkningsgrupper, såsom att göra anspråk på stora markområden eller använda vatten eller andra naturtillgångar som dessa befolkningsgrupper är beroende av.

 

Tillbaka till toppen

 

6. Miljö
Åtgärder för att minimera negativa effekter på människors hälsa och miljön ska vidtagas genom hela värdekedjan. Detta inbegriper minimering av utsläpp, främjande av effektiv och hållbar användning av resurser, inklusive energi och vatten, och minimering av utsläpp av växthusgaser under tillverkning och transport. Den lokala miljön vid produktionsanläggningen får inte exploateras eller förstöras.

Nationell och internationell miljölagstiftning och reglering ska respekteras och relevanta utsläppstillstånd ska skaffas.

 

Tillbaka till toppen

 

7. Korruption
Ingen form av korruption accepteras, inklusive bestickning, utpressning, mutor och olämpliga privata eller yrkesmässiga förmåner till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda hos någon av dessa eller regeringstjänstemän.

 

Tillbaka till toppen

 

8. Djurskydd
Då djur eller delar av djur används som råvara i tillverkning av varor för Granit ska djuren under sin livstid ha behandlats väl och på ett etiskt korrekt sätt. Exempelvis är plockning av levande fåglar förbjudet.

Leverantörer till Granit ska ta hänsyn till etiska aspekter såsom säkerhet, djurskydd, spårbarhet, hållbarhet och villkor för arbetstagare och jordbruk när de väljer leverantörer av råvaror från djur.

Granit är emot djurförsök och uppmuntrar alla affärspartners att följa våra riktlinjer i denna fråga.

 

Tillbaka till toppen

 

9. Kontroll och principer
Granits leverantörer förväntas leverera varor och tjänster som producerats i enlighet med denna uppförandekod. En leverantör måste kunna dokumentera sin efterlevnad av uppförandekoden på Granits begäran. Sådan dokumentation kan utgöras av en egen försäkran, en inspektion av villkoren på produktionsanläggningarna, tillhandahållande av dokumentation och annat. Granit förbehåller sig rätten att när som helst göra oannonserade besök på alla fabriker som tillverkar våra varor.

 

9.1 Ledningssystem
Ledningssystemet är kritiskt vid implementeringen av uppförandekoden. Granit understryker vikten av att leverantörer har system som stödjer en sådan implementering. Det rekommenderas att basen för ett sådant system bygger på nedanstående förutsättningar.

Leverantören bör utse en anställd i central ställning som ansvarig för implementeringen av uppförandekoden i leverantörens verksamhet.
Leverantören måste säkerställa att uppförandekoden görs känd i alla relevanta delar av sin organisation.
 

9.2 Spridning av information
Varje leverantör är skyldig att informera sina underleverantörer och underentreprenörer om denna uppförandekod och övervaka dess implementering. På Granits begäran bör leverantören också kunna visa hur leverantören har övervakat implementeringen, åtminstone ner till fabriksanläggningens nivå.

 

9.3 Bristande efterlevnad
I händelse av brott mot uppförandekoden ska Granit och leverantören tillsammans göra en plan för att åtgärda överträdelsen. Åtgärden måste äga rum inom en skälig tidsperiod. Kontraktet kommer att avslutas om leverantören visar sig ovillig att åtgärda överträdelsen efter upprepade förfrågningar. Om upprepade och/eller allvarliga fall av bristande efterlevnad förekommer, förbehåller sig Granit rätten att omedelbart avsluta samarbetet och annullera befintliga order.

 

Tillbaka till toppen