Etiske retningslinjer – Code of Conduct

 

Vår historie | Firmainformasjon | Miljøpolitikk | Etiske retningslinjer – Code of Conduct

 

Hos Granit Funktion och Förvaring AB, (heretter referert til som «Granit»), fremmer vi gode arbeids- og miljøstandarder i våre leverandørkjeder. Den etiske retningslinjen illustrerer hva vi forventer av våre leverandører og forretningspartnere. Vi ønsker å sikre at ingen hvis arbeid bidrar til vår suksess blir fratatt rettigheter som individ eller ansatt. Vi ønsker også å sikre at vår produksjon ikke forårsaker unødvendig skade på dyr eller miljø. Den etiske retningslinjen er basert på viktige avtaler og dokumenter fra FN og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Nasjonal lovgivning må respekteres. Hvis det er uoverensstemmelser mellom kravene i dette dokumentet og nasjonal lovgivning, gjelder den nasjonale lovgivningen. Granit skal i slike tilfeller informeres umiddelbart.

 


Innholdsfortegnelse

 • Barnearbeid
 • Arbeidernes rettigheter
 • Helse og sikkerhet
 • Kontrakt, lønn og arbeidstid
 • Marginaliserte befolkningsgrupper
 • Miljø
 • Korrupsjon
 • Dyrevelferd
 • Kontroll og prinsipper
    

 

1. Barnearbeid
FNs barnekonvensjon, ILO-konvensjon nr. 138, 182 og 79 og ILO-anbefaling nr. 146.

Minimumsalder for arbeidstakere skal være minst 15 år og følge

den nasjonale minstealderen for arbeid, eller;
alder for fullført obligatorisk skolegang,
hvorved den høyeste av disse skal gjelde. Dersom den lokale minstealderen er 14 år, i samsvar med unntaket for utviklingsland i ILO-konvensjon 138, kan den lavere aldersgrensen gjelde.

Det skal ikke forekomme ansettelse av barn, dvs. arbeid kan ikke utføres av et barn som er yngre enn alderen(e) spesifisert ovenfor. Ingen under 18 år kan delta i arbeid som er skadelig for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

Retningslinjer og prosedyrer for tiltak mot barnearbeid som er forbudt i henhold til ILO-konvensjonene nr. 138 og 182 skal etableres, dokumenteres og formidles til ansatte og andre interesserte. Det må tilbys tilstrekkelig støtte for at disse barna skal kunne delta i og gjennomføre obligatorisk skolegang.

 


2. Arbeidstakeres rettigheter
2.1 Tvangsarbeid
ILO-konvensjoner nr. 29 og 105

Tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig fengselsarbeid skal ikke forekomme.

Arbeidstakere skal ikke tvinges til å deponere penger eller identitetsdokumenter hos sin arbeidsgiver og de skal kunne forlate sin arbeidsgiver etter rimelig oppsigelsestid.

 

 

2.2 Foreningsrett og rett til tariffoppgjør
ILO-konvensjoner nr. 87, 98, 135 og 154

Arbeidstakere skal, uten forskjellsbehandling, ha rett til å melde seg inn i eller danne fagforeninger etter eget valg og ha rett til kollektive forhandlinger. Arbeidsgiver skal ikke hindre eller vanskeliggjøre opprettelsen av fagforeninger eller kollektive forhandlinger. De ansattes representanter skal gis mulighet til å utføre sine oppgaver som representanter på arbeidsplassen.

Der organisasjonsretten og/eller retten til kollektive forhandlinger er begrenset av lovgivningen, skal arbeidsgiver legge til rette for og ikke hindre alternative former for uavhengig og fri arbeidstakerrepresentasjon og 
-forhandling.

 

 

2.3 Diskriminering
ILO-konvensjonene nr. 100 og 111 og FNs konvensjon om  diskriminering mot kvinner.

Det skal ikke forekomme diskriminering på arbeidsplassen med hensyn til ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller oppsigelse basert på etnisk bakgrunn, kaste, religion, alder, funksjonshemming, kjønn, sivilstand, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

Det skal iverksettes tiltak for å beskytte ansatte mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende og utnyttende atferd samt mot diskriminering eller oppsigelse av uberettigede årsaker, f eks. ekteskap, graviditet eller HIV-status.

 

 

2.4 Brutal eller umenneskelig behandling
Fysisk mishandling eller straff, eller trussel om fysisk mishandling, seksuell eller annen trakassering og verbale overgrep, samt alle andre former for trusler, er forbudt.

 

 

3. Helse og sikkerhet
ILO-konvensjon nr. 155 og ILO-anbefaling nr. 164.

Arbeidsmiljøet skal være trygt og hygienisk og ta hensyn til gjeldende kunnskap om bransjen og spesifikke risikoer. Farlige kjemikalier og andre stoffer må håndteres med forsiktighet. Det skal iverksettes hensiktsmessige tiltak for å hindre at ulykker og helseskader oppstår på grunn av, i forbindelse med eller under arbeid, ved å minimere risikofaktorene i arbeidsmiljøet så langt det er praktisk mulig.

Arbeidstakere skal ha regelmessig og dokumentert helse- og sikkerhetsopplæring, og det må gjentas for nye eller omplasserte arbeidstakere.

Det skal sørges for tilgang til rene toaletter, drikkevann og om mulig oppbevaring av mat.

I de tilfeller der bolig stilles til rådighet, skal den være ren, trygg og tilstrekkelig ventilert og ha tilgang til rene toaletter og drikkevann. Menn og kvinner bør ha separate rom, med mindre de spesifikt ber om å dele rom.

Så vel fabrikkbygg som boligbygg skal være egnet til sitt formål og det skal være iverksatt hensiktsmessige tiltak for å ivareta sikkerheten ved brann eller andre ulykker.

 

 

4. Kontrakt, lønn og arbeidstid
4.1 Kontrakt
Alle arbeidstakere har rett til en skriftlig og forståelig arbeidskontrakt på et språk de forstår. Kontrakten skal spesifisere arbeidstid, lønnsbetingelser og betalingsmåter før ansettelsen starter.

Forpliktelser overfor arbeidstakere i henhold til internasjonale konvensjoner, nasjonal lovgivning og regler om vanlig ansettelse skal ikke unngås ved å bruke korttidskontrakter (som kontraktarbeidere, vikarer eller dagarbeidere), underleverandører eller andre arbeidsforhold.

Varighet og innhold i opplæringsprogram må være klart definert.

Dersom utenlandske arbeidstakere ansettes på oppdragsbasis, er de aldri pålagt å forbli ansatt i en tidsperiode mot sin vilje. Alle provisjoner og andre honorarer til ethvert rekrutteringsbyrå i forbindelse med ansettelsen skal betales av arbeidsgiver.

 

 

4.2 Lønn
ILO-konvensjon nr. 131.

Lønn og goder for en normal arbeidsuke skal minst utgjøre det nasjonale juridiske nivået eller bransjens retningslinjer, hvor den høyeste satsen skal brukes. Lønnen skal være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert en form for disponibel inntekt.

Lønn skal utbetales regelmessig, punktlig og være rimelig med hensyn til arbeidsutførelse. Trekk i lønn som disiplinærtiltak er ikke tillatt.

Arbeidstakere skal alltid motta overtidskompensasjon for hver time som arbeides utover normal arbeidstid (se 3.3 nedenfor), og i henhold til gjeldende lovverk.

 

 

4.3 Arbeidstid
ILO-konvensjon nr. 1 og 14.

Arbeidstiden skal være i samsvar med nasjonal lovgivning og sammenlignes med bransjestandarden, og ikke overstige gjeldende internasjonale standarder. En arbeidsuke bør ikke overstige 48 timer på regemessig grunnlag. Ansatte skal tilbys minst én fridag per 7-dagers periode.

Arbeidstakere bør få fri på nasjonale helligdager, høytider, foreldrepermisjoner og sykemeldinger. Oppsigelse av gravide kvinner er ikke tillatt.

Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimal overtid er 12 timer per uke, det vil si at den totale ukentlige arbeidstiden inkludert overtid ikke skal overstige 60 timer. Unntak fra dette aksepteres når de er regulert av tariffavtale.

 

 

5. Marginaliserte befolkningsgrupper
Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til ødeleggelse og/eller forringelse av eiendeler og inntektskilder til marginaliserte befolkningsgrupper, som å gjøre krav på store landområder eller bruke vann eller andre naturressurser som disse menneskene er avhengig av.

 

 

6. Miljø
Tiltak for å minimere negative effekter på menneskers helse og miljø må iverksettes i hele verdikjeden. Det inkluderer å minimere utslipp, fremme effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, inkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp under produksjon og transport. Nærmiljøet ved produksjonsanlegget skal ikke utnyttes eller ødelegges.

Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og regulering må respekteres og relevante utslippstillatelser må innhentes.

 

 

7. Korrupsjon
Ingen form for korrupsjon tolereres, inkludert bestikkelser, utpressing, underslag og upassende private eller profesjonelle tjenester til kunder, agenter, entreprenører, leverandører eller ansatte til noen av disse eller offentlige tjenestemenn.

 

 

8. Dyrevelferd
Når dyr eller deler av dyr brukes som råstoff i tilvirkning av varer for Granit, skal dyrene ha blitt behandlet godt og på en etisk riktig måte i løpet av livet. For eksempel er det forbudt å ribbe levende fugler.

Leverandører til Granit må ta hensyn til etiske aspekter som sikkerhet, dyrevelferd, sporbarhet, bærekraft og forhold for arbeidere og landbruk ved valg av leverandører av råvarer fra dyr.

Granit er imot dyreforsøk og oppfordrer alle forretningspartnere til å følge våre retningslinjer i denne saken.

 

 

9. Kontroll og prinsipper
Granits leverandører forventes å levere varer og tjenester produsert i henhold til denne etiske retningslinjen. På Granits forespørsel skal en leverandør kunne dokumentere at de følger retningslinjene. Slik dokumentasjon kan bestå av egenerklæring, kontroll av forholdene i produksjonsanleggene, fremskaffelse av dokumentasjon, med mer. Granit forbeholder seg retten til  når som helst å foreta uanmeldte besøk hos alle fabrikker som produserer våre varer.

 

 

9.1 Ledelsessystem
Ledelsessystemet er svært viktig i forbindelse med implementeringen av retningslinjene. Granit understreker viktigheten av at leverandørene har systemer som støtter en slik implementering. Det anbefales at grunnlaget for et slikt system baseres på forholdene nedenfor.

Leverandøren bør velge en ansatt i en sentral stilling som ansvarlig for implementeringen av de etiske retningslinjene i leverandørens virksomhet.
Leverandøren skal sørge for at de etiske retningslinjene gjøres kjent i alle relevante deler av organisasjonen.
 

 

9.2 Informasjonsarbeid
Hver leverandør er forpliktet til å informere sine underleverandører og underentreprenører om disse etiske retningslinjene og overvåke implementeringen. På Granits ønske bør leverandøren også kunne demonstrere hvordan leverandøren har overvåket gjennomføringen, i hvert fall ned til fabrikkanleggsnivå.

 

 

9.3 Mislighold
Ved brudd på retningslinjene, skal Granit og leverandøren sammen lage en plan for å utbedre bruddet. Tiltaket må skje innen rimelig tid. Kontrakten vil bli hevet dersom leverandøren viser seg uvillig til å utbedre misligholdet etter gjentatte forespørsler. Dersom det oppstår gjentatte og/eller alvorlige tilfeller av manglende overholdelse, forbeholder Granit seg retten til umiddelbart å avslutte samarbeidet og kansellere eksisterende bestillinger.