Tällä hetkellä asiakaspalvelumme vastausajat on pidennetty, asiakaspalvelijamme tekevät kaikkensa, että saat nopeasti vastauksen.

Tällä hetkellä meillä on pidentyneet toimitusajat.

Käytännesäännöt – Code of Conduct

 
 

På Granit Funktion och Förvaring AB, (hädanefter kallad "Granit") främjar vi goda arbets- och miljönormer i våra försörjningskedjor. Denna uppförandekod illustrerar vad vi förväntar oss av våra leverantörer och affärspartners. Vi vill säkerställa att ingen vars arbete bidrar till vår framgång ska berövas sina rättigheter som individ och som arbetstagare. Vi vill också se till att vår produktion inte orsakar onödiga skador på djur eller miljön. Denna uppförandekod grundas på viktiga överenskommelser och dokument från FN och International Labour Organization (ILO). Nationell lagstiftning ska respekteras. Om det finns några skiljaktigheter mellan kraven i detta dokument och nationell lagstiftning gäller den nationella lagstiftningen. I sådana fall ska Granit omedelbart informeras.

 

Innehållsförteckning

 1. Barnarbete
 2. Arbetstagares rättigheter
 3. Hälsa och säkerhet
 4. Kontrakt, lön och arbetstider
 5. Marginaliserande befolkningsgrupper
 6. Miljö
 7. Korruption
 8. Djurskydd
 9. Kontroll och principer

  

1. Barnarbete

FN:s barnkonvention, ILO:s konventioner nr 138, 182 och 79 och ILO:s rekommendation nr 146.

Minimiålder för arbetare ska vara minst 15 år och följa

 • den nationella minimiåldern för anställning, eller;
 • åldern för avslutad obligatorisk skolgång,

varvid den högsta av dessa ska gälla. Om den lokala minimiåldern är 14 år, i enlighet med undantag för utvecklingsländer i ILO:s konvention 138, kan denna lägre ålder gälla.

Ingen anställning av barn får förekomma, d.v.s. inget arbete får utföras av ett barn som är yngre än den ålder/de åldrar som specificerats ovan. Ingen under 18 års ålder får delta i arbete som är skadligt för deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete.

Riktlinjer och rutiner för åtgärder mot barnarbete som förbjuds av ILO:s konventioner nr 138 och 182 ska fastställas, dokumenteras och kommuniceras till personal och andra berörda parter. Tillräckligt stöd ska erbjudas för att göra det möjligt för dessa barn att delta i och avsluta obligatorisk skolgång.

 

Tillbaka till toppen

 

2. Arbetstagares rättigheter

2.1 Tvingande och obligatoriskt arbete

ILO:s konventioner nr 29 och 105

Tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt fängelsearbete får inte förekomma.

Arbetstagare får inte tvingas att deponera pengar eller identitetshandlingar hos sin arbetsgivare och de ska tillåtas lämna sin arbetsgivare efter en skälig uppsägningstid.

 

2.2 Föreningsrätt och rätten till kollektivförhandlingar

ILO:s konventioner nr 87, 98, 135 och 154

Arbetstagare ska, utan åtskillnad, ha rätt att ansluta sig till eller bilda fackföreningar som de själva väljer och förhandla kollektivt. Arbetsgivaren ska inte hindra eller försvåra bildandet av fackföreningar eller kollektivförhandlingar. Arbetstagarnas representanter ska ges möjlighet att utföra sina uppgifter som företrädare på arbetsplatsen.

Där föreningsrätten och/eller rätten till kollektivförhandlingar är begränsad genom lagstiftning ska arbetsgivaren underlätta och inte hindra alternativa former av oberoende och fri arbetstagarrepresentation och förhandling.

 

2.3 Diskriminering

ILO:s konventioner nr 100 och 111 och FN:s konvention om diskriminering mot kvinnor.

Det får inte förekomma diskriminering på arbetsplatsen avseende anställning, kompensation, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning eller avsked baserat på etnisk bakgrund, kast, religion, ålder, handikapp, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt medlemskap eller politisk tillhörighet.

Åtgärder ska vidtagas för att skydda arbetstagare från sexuellt påträngande, hotfullt, förolämpande och utnyttjande beteende samt från diskriminering eller uppsägning på omotiverade grunder, t.ex. äktenskap, graviditet eller HIV-status.

 

2.4 Hård eller omänsklig behandling

Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel, sexuella eller andra trakasserier och verbala övergrepp, liksom alla andra former av hotelser, är förbjudna.

 

Tillbaka till toppen

 

3. Hälsa och säkerhet

ILO:s konvention nr 155 och ILO:s rekommendation nr 164.

Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk och ta hänsyn till rådande kunskap om branschen och specifika risker. Farliga kemikalier och andra substanser ska hanteras med försiktighet. Lämpliga åtgärder ska vidtagas för att förhindra att olyckor och skada för hälsan uppstår på grund av, i samband med eller inträffar under arbetet, genom att så långt det är praktisk möjligt minimera de inneboende riskorsakerna i arbetsmiljön.

Arbetstagare ska få regelbunden och dokumenterad hälso- och säkerhetsutbildning, och denna ska upprepas för nya eller omplacerade arbetstagare.

Tillgång till rena toaletter, dricksvatten och, om möjligt, sanitära anläggningar för förvaring av livsmedel ska tillhandahållas.

I de fall bostad tillhandahålles ska denna vara ren, säker och tillräckligt ventilerad och den ska ha tillgång till rena toaletter och dricksvatten. Män och kvinnor bör ha separata rum, såvida de inte uttryckligen har bett om att få dela rum.

Fabriksbyggnader såväl som bostadshus ska passa för sitt ändamål och lämpliga åtgärder ska ha vidtagits för att trygga säkerheten i händelse av brand eller andra olyckor.

 

Tillbaka till toppen

 

4. Kontrakt, lön och arbetstider

4.1 Kontrakt

Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt och begripligt anställningskontrakt på ett språk som de förstår. Kontraktet ska ange arbetstider, lönevillkor och betalningssätt innan anställningen påbörjas.

Skyldigheter gentemot anställda i enlighet med internationella konventioner, nationell lagstiftning och regler om reguljär sysselsättning ska inte undvikas genom att använda korttidskontrakt (såsom kontraktsanställda, tillfälligt anställda eller dagsverken), underleverantörer eller andra arbetsrelationer.

Varaktighet och innehåll i lärlingsprogram ska definieras tydligt.

Om utländska arbetstagare anställs på uppdragsbasis är de aldrig skyldiga att förbli anställda för någon som helst tidsperiod mot sin vilja. All provision och andra avgifter till en eventuell rekryteringsbyrå i samband med anställningen ska betalas av arbetsgivaren.

 

4.2 Lön

ILO:s konvention nr 131.

Lön och förmåner för en normal arbetsvecka ska som minimum uppgå till nationell legal nivå eller branschens riktlinjer, varvid det högsta värdet ska användas. Lönen ska vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov, inklusive någon disponibel inkomst.

Lön ska betalas ut regelbundet, punktligt och vara skälig med avseende på arbetsprestation. Avdrag från lönen som en disciplinåtgärd är inte tillåtet.

Arbetstagare ska alltid erhålla övertidsersättning för varje timme som arbetats utöver den normala arbetstiden (se 3.3 nedan), minst i enlighet med relevant lagstiftning.

 

4.3 Arbetstider

ILO:s konvention nr 1 och 14.

Arbetstider ska följa nationell lagstiftning och jämföras med branschstandarden, och inte överskrida rådande internationella normer. En arbetsvecka bör inte regelmässigt överskrida 48 timmar. Arbetstagare ska erbjudas minst en ledig dag per 7-dagarsperiod.

Arbetstagare bör beviljas ledighet på nationella helgdagar, semester, föräldraledighet och sjukledighet. Uppsägning av gravida kvinnor är inte tillåtet.

Övertid ska vara begränsad och frivillig. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, d.v.s. den totala veckoarbetstiden inklusive övertid ska inte överskrida 60 timmar. Undantag från detta accepteras när de regleras av ett kollektivavtal.

 

Tillbaka till toppen

 

5. Marginaliserade befolkningsgrupper

Tillverkning och användning av naturtillgångar ska inte bidra till förstörelse och/eller försämring av tillgångarna och inkomstkällor för marginaliserade befolkningsgrupper, såsom att göra anspråk på stora markområden eller använda vatten eller andra naturtillgångar som dessa befolkningsgrupper är beroende av.

 

Tillbaka till toppen

 

6. Miljö

Åtgärder för att minimera negativa effekter på människors hälsa och miljön ska vidtagas genom hela värdekedjan. Detta inbegriper minimering av utsläpp, främjande av effektiv och hållbar användning av resurser, inklusive energi och vatten, och minimering av utsläpp av växthusgaser under tillverkning och transport. Den lokala miljön vid produktionsanläggningen får inte exploateras eller förstöras.

Nationell och internationell miljölagstiftning och reglering ska respekteras och relevanta utsläppstillstånd ska skaffas.

 

Tillbaka till toppen

 

7. Korruption

Ingen form av korruption accepteras, inklusive bestickning, utpressning, mutor och olämpliga privata eller yrkesmässiga förmåner till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller anställda hos någon av dessa eller regeringstjänstemän.

 

Tillbaka till toppen

 

8. Djurskydd

Då djur eller delar av djur används som råvara i tillverkning av varor för Granit ska djuren under sin livstid ha behandlats väl och på ett etiskt korrekt sätt. Exempelvis är plockning av levande fåglar förbjudet.

Leverantörer till Granit ska ta hänsyn till etiska aspekter såsom säkerhet, djurskydd, spårbarhet, hållbarhet och villkor för arbetstagare och jordbruk när de väljer leverantörer av råvaror från djur.

Granit är emot djurförsök och uppmuntrar alla affärspartners att följa våra riktlinjer i denna fråga.

 

Tillbaka till toppen

 

9. Kontroll och principer

Granits leverantörer förväntas leverera varor och tjänster som producerats i enlighet med denna uppförandekod. En leverantör måste kunna dokumentera sin efterlevnad av uppförandekoden på Granits begäran. Sådan dokumentation kan utgöras av en egen försäkran, en inspektion av villkoren på produktionsanläggningarna, tillhandahållande av dokumentation och annat. Granit förbehåller sig rätten att när som helst göra oannonserade besök på alla fabriker som tillverkar våra varor.

 

9.1 Ledningssystem

Ledningssystemet är kritiskt vid implementeringen av uppförandekoden. Granit understryker vikten av att leverantörer har system som stödjer en sådan implementering. Det rekommenderas att basen för ett sådant system bygger på nedanstående förutsättningar.

 • Leverantören bör utse en anställd i central ställning som ansvarig för implementeringen av uppförandekoden i leverantörens verksamhet.
 • Leverantören måste säkerställa att uppförandekoden görs känd i alla relevanta delar av sin organisation.

 

9.2 Spridning av information

Varje leverantör är skyldig att informera sina underleverantörer och underentreprenörer om denna uppförandekod och övervaka dess implementering. På Granits begäran bör leverantören också kunna visa hur leverantören har övervakat implementeringen, åtminstone ner till fabriksanläggningens nivå.

 

9.3 Bristande efterlevnad

I händelse av brott mot uppförandekoden ska Granit och leverantören tillsammans göra en plan för att åtgärda överträdelsen. Åtgärden måste äga rum inom en skälig tidsperiod. Kontraktet kommer att avslutas om leverantören visar sig ovillig att åtgärda överträdelsen efter upprepade förfrågningar. Om upprepade och/eller allvarliga fall av bristande efterlevnad förekommer, förbehåller sig Granit rätten att omedelbart avsluta samarbetet och annullera befintliga order.

 

Tillbaka till toppen

 


Granit Funktion och Förvaring AB AB:ssä (jäljempänä "Granit") edistämme hyviä työ- ja ympäristönormeja toimitusketjuissamme. Nämä käytännesäännöt kuvaavat, mitä odotamme toimittajiltamme ja liikekumppaneiltamme. Haluamme varmistaa, että keneltäkään, jonka työ edistää menestystämme, ei riistetä hänen oikeuksiaan yksilönä ja työntekijänä. Haluamme myös varmistaa, että tuotantomme ei aiheuta tarpeetonta haittaa eläimille tai ympäristölle. Nämä käytännesäännöt perustuvat YK:n ja International Labour Organizationin (ILO, Kansainvälisen työjärjestö) tärkeisiin sopimuksiin ja asiakirjoihin. Kansallista lainsäädäntöä on noudatettava. Jos tämän asiakirjan vaatimusten ja kansallisen lainsäädännön välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan kansallista lainsäädäntöä. Tällaisissa tapauksissa Granitille on ilmoitettava asiasta välittömästi.

 
Sisällysluettelo
Lapsityövoima
Työntekijöiden oikeudet
Terveys ja turvallisuus
Sopimus, palkka ja työaika
Syrjäytyvät väestöryhmät
Ympäristö
Korruptio
Eläinten hyvinvointi
Valvonta ja periaatteet
  

1. Lapsityövoima
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, ILO:n yleissopimukset 138, 182 ja 79 sekä ILO:n suositus 146.

Työntekijöiden vähimmäisiän on oltava vähintään 15 vuotta, ja

sen on oltava työelämän kansallisen alaikärajan mukainen tai
oppivelvollisuuden päättymisikä,
sen mukaan, kumpi näistä on korkeampi. Jos paikallinen alaikäraja on 14 vuotta, voidaan soveltaa tätä alempaa ikää ILO:n yleissopimukseen 138 sisältyvän kehitysmaapoikkeuksen mukaisesti.

Lapsia ei saa työllistää, toisin sanoen edellä mainittua ikää (mainittuja ikiä) nuorempi lapsi ei saa tehdä töitä. Alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä terveydelle, turvallisuudelle tai moraalille haitallista työtä, mukaan lukien yötyö.

ILO:n yleissopimuksissa 138 ja 182 kielletyn lapsityövoiman käytön vastaisia toimia koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyt on laadittu ja dokumentoitu, ja niistä on tiedotettu henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Näiden lasten oppivelvollisuuskouluun osallistumista ja sen suorittamista loppuun on tuettava riittävästi.

 

Takaisin alkuun

 
2. Työntekijöiden oikeudet
2.1 Pakkotyö ja työhön pakottaminen
ILO:n yleissopimukset 29 ja 105

Pakkotyötä, orjatyötä tai tahdonvastaista vankityötä ei saa esiintyä.

Työntekijöitä ei saa pakottaa säilyttämään rahaa tai henkilöllisyystodistuksia työnantajan luona, ja heidän on voitava lähteä työnantajan palveluksesta kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen.

 

2.2 Yhdistymisoikeus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin
ILO:n yleissopimukset 87, 98, 135 ja 154.

Työntekijöillä on ilman syrjintää oikeus liittyä valitsemiinsa ammattiliittoihin tai perustaa niitä ja käydä työehtosopimusneuvotteluita. Työnantaja ei saa estää tai vaikeuttaa ammattiliittojen perustamista tai työehtosopimusneuvotteluja. Työntekijöiden edustajille on annettava mahdollisuus hoitaa edustustehtäviään työpaikalla.

Jos yhdistymisoikeutta ja/tai oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin on rajoitettu lailla, työnantajan on helpotettava eikä estettävä vaihtoehtoisia riippumattoman ja vapaan  työntekijöiden edustuksen ja neuvottelujen muotoja.

 

2.3 Syrjintä
ILO:n yleissopimukset 100 ja 111 sekä YK:n yleissopimus naisten syrjinnästä.

Työpaikalla ei saa esiintyä työsuhteeseen, korvauksiin, koulutukseen pääsyyn, ylentämiseen, irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen liittyvää syrjintää, joka perustuu etniseen alkuperään, kastiin, uskontoon, ikään, vammaisuuteen, sukupuoleen, siviilisäätyyn, sukupuoliseen suuntautumiseen, ammattiyhdistyksen jäsenyyteen tai poliittiseen suuntautumiseen.

On toteutettava toimenpiteet työntekijöiden suojelemiseksi seksuaalisesti tunkeilevalta, uhkaavalta, loukkaavalta ja hyväksikäyttävältä käytökseltä sekä syrjinnältä tai irtisanomiselta perusteettomilla perusteilla, kuten avioliiton, raskauden tai HIV-statuksen perusteella.

 

2.4 Kova tai epäinhimillinen kohtelu
Fyysinen pahoinpitely tai rankaiseminen, fyysisellä pahoinpitelyllä uhkaaminen, seksuaalinen tai muu häirintä ja sanallinen väkivalta sekä kaikki muut pelottelun muodot ovat kiellettyjä.

 

Takaisin alkuun

 

3. Terveys ja turvallisuus
ILO:n yleissopimus nro 155 ja ILO:n suositus nro 164.

Työympäristön on oltava turvallinen ja hygieeninen, ja sen suunnittelussa on otettava huomioon alan nykyinen tietämys ja erityiset riskit. Vaarallisia kemikaaleja ja muita aineita on käsiteltävä varoen. On ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin työstä johtuvien, sen yhteydessä tapahtuvien tai työn aikana sattuvien tapaturmien ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi minimoimalla työympäristöön liittyvät riskit niin pitkälle kuin käytännössä on mahdollista.

Työntekijöiden on saatava säännöllistä ja dokumentoitua työterveys- ja turvallisuuskoulutusta, joka on toistettava uusille tai uusiin tehtäviin siirretyille työntekijöille.

Käytettävissä on oltava puhtaat käymälät, juomavesi ja mahdollisuuksien mukaan hygieeniset tilat elintarvikkeiden säilytystä varten.

Tarjottaessa majoitustiloja niiden on oltava puhtaita, turvallisia ja riittävästi tuuletettuja, ja niissä on oltava puhtaat käymälät ja juomavesi. Miehillä ja naisilla on oltava erilliset huoneet, elleivät he ole nimenomaisesti pyytäneet saada jakaa huonetta.

Tehdasrakennusten ja asuinrakennusten on oltava tarkoitukseensa sopivia, ja asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava turvallisuuden varmistamiseksi tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa.

 

Takaisin alkuun

 

4. Sopimus, palkka ja työaika
4.1 Sopimus
Kaikilla työntekijöillä on oikeus saada kirjallinen ja ymmärrettävä työsopimus kielellä, jota he ymmärtävät. Sopimuksessa on määriteltävä työaika, palkkaehdot ja maksutapa ennen työsuhteen alkamista.

Kansainvälisten yleissopimusten, kansallisen lainsäädännön ja säännöllisiä työsuhteita koskevien sääntöjen mukaisia velvoitteita työntekijöitä kohtaan ei saa välttää käyttämällä lyhytaikaisia sopimuksia (kuten sopimussuhteisia, määräaikaisia tai henkilötyöpäiväpohjaisia työntekijöitä), alihankintaa tai muita työsuhteita.

Oppisopimusohjelmien kesto ja sisältö on määriteltävä selkeästi.

Jos ulkomaalaisia ​​työntekijöitä palkataan toimeksiantopohjaisesti, heitä ei koskaan saa velvoittaa pysymään työsuhteessa vastoin tahtoaan. Työnantajan on maksettava kaikki työsuhteeseen liittyvät provisiot ja muut palkkiot rekrytointitoimistolle.

 

4.2 Palkka
ILO:n yleissopimus nro 131.

Normaalin työviikon palkan ja etuuksien on oltava vähintään kansallisen lakisääteisen tason tai alan ohjeiden mukaisia, sen mukaan, kumpi niistä on korkeampi. Palkan on oltava riittävä kattamaan perustarpeet, mukaan lukien käytettävissä olevat varat.

Palkka on maksettava säännöllisesti ja täsmällisesti, ja sen on oltava kohtuullinen suhteessa työsuoritukseen. Palkan laskeminen kurinpitokeinona ei ole sallittua.

Työntekijöille on aina maksettava ylityökorvaus jokaiselta normaalin työajan ylittävältä tunnilta (ks. kohta 3.3 jäljempänä) vähintään asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

4.3 Työaika
ILO:n yleissopimus nro 1 ja 14.

Työaikojen on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisia ja niitä on verrattava alan standardeihin, eivätkä ne saa ylittää voimassa olevia kansainvälisiä standardeja. Työviikko ei saa säännöllisesti ylittää 48 tuntia. Työntekijöille on tarjottava vähintään yksi vapaapäivä 7 päivän jaksossa.

Työntekijöille olisi myönnettävä lomaa kansallisina vapaapäivinä ja loma-aikoina sekä vanhempainloman ja sairausloman pitämiseksi. Raskaana olevien naisten irtisanominen ei ole sallittua.

Ylityön tulisi olla rajoitettua ja vapaaehtoista. Suositeltava ylityön enimmäismäärä on 12 tuntia viikossa, eli viikoittainen kokonaistyöaika ylityöt mukaan lukien ei saa ylittää 60 tuntia. Poikkeukset tästä hyväksytään, jos niitä määrätään työehtosopimuksella.

 

Takaisin alkuun

 

5. Syrjäytyneet väestöryhmät
Luonnonvarojen tuotanto ja käyttö ei saa edistää syrjäytyneiden yhteisöjen omaisuuden ja toimeentulon tuhoutumista ja/tai heikkenemistä, kuten suurten maa-alueiden valtaamista tai veden tai muiden luonnonvarojen käyttöä, joista nämä yhteisöt ovat riippuvaisia.

 

Takaisin alkuun

 

6. Ympäristö
Koko arvoketjussa on toteutettava toimenpiteitä ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi. Tähän sisältyy päästöjen minimointi, resurssien, myös energian ja veden, tehokkaan ja kestävän käytön edistäminen sekä tuotannon ja kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöjen minimointi. Tuotantopaikan paikallista ympäristöä ei saa käyttää hyväksi tai tuhota.

Kansallista ja kansainvälistä ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä on noudatettava ja asianmukaiset päästöluvat on hankittava.

 

Takaisin alkuun

 

7. Korruptio
Korruptiota ei hyväksytä missään muodossa, mukaan lukien lahjonta, kiristys, lahjukset ja epäasianmukaiset yksityiset tai ammatilliset palvelukset asiakkaille, edustajille, urakoitsijoille, tavarantoimittajille tai näiden työntekijöille tai valtion virkamiehille.

 

Takaisin alkuun

 

8. Eläinten hyvinvointi
Kun eläimiä tai eläinten osia käytetään raaka-aineena Granitin tuotteiden tuotannossa, eläimiä on kohdeltava hyvin ja eettisesti niiden elinaikana. Esimerkiksi elävien lintujen kyniminen on kielletty.

Granitin toimittajien on otettava huomioon eettiset näkökohdat, kuten turvallisuus, eläinten hyvinvointi, jäljitettävyys, kestävyys sekä työntekijöiden ja maanviljelijöiden olosuhteet, kun he valitsevat eläinperäisten raaka-aineiden toimittajia.

Granit vastustaa eläinkokeita ja kannustaa kaikkia yhteistyökumppaneitaan noudattamaan tätä koskevia suuntaviivojamme.

 

Takaisin alkuun

 

9. Valvonta ja periaatteet
Granitin tavarantoimittajien odotetaan toimittavan näiden käytännesääntöjen mukaisesti tuotettuja tavaroita ja palveluja. Toimittajan on Granitin pyynnöstä pystyttävä dokumentoimaan, että se noudattaa käytännesääntöjä. Tällainen dokumentointi voi tapahtua muun muassa itse annetun todistuksen, tuotantopaikkojen olosuhteiden tarkastuksen tai vastaavien asiakirjojen toimittamisen muodossa. Granit pidättää  oikeuden tehdä milloin tahansa ennalta ilmoittamattomia vierailuja kaikkiin tuotteitamme valmistaviin tehtaisiin.

 

9.1 Hallintajärjestelmä
Hallintajärjestelmä on ratkaisevan tärkeä käytännesääntöjen täytäntöönpanon kannalta. Granit korostaa, että tavarantoimittajilla on oltava käytössä järjestelmät, jotka tukevat tällaista täytäntöönpanoa. On suositeltavaa, että tällaisen järjestelmän perustana ovat seuraavat edellytykset.

Toimittajan tulee nimetä keskeisessä asemassa oleva työntekijä, joka vastaa käytännesääntöjen täytäntöönpanosta toimittajan toiminnassa.
Toimittajan on varmistettava, että käytännesäännöt tehdään tunnetuksi organisaation kaikissa asiaankuuluvissa osissa.
 

9.2 Tietojen levittäminen
Jokainen toimittaja on velvollinen tiedottamaan alihankkijoilleen ja aliurakoitsijoilleen näistä käytännesäännöistä ja valvomaan niiden täytäntöönpanoa. Granitin pyynnöstä toimittajan on myös pystyttävä osoittamaan, miten toimittaja on seurannut täytäntöönpanoa vähintään tehdasalueen tasolle asti.

 

9.3 Vaatimusten noudattamatta jättäminen
Jos käytännesääntöjä rikotaan, Granit ja toimittaja laativat yhdessä suunnitelman rikkomuksen korjaamiseksi. Toimenpiteen on tapahduttava kohtuullisessa ajassa. Sopimus puretaan, jos toimittaja ei toistuvien pyyntöjen jälkeen ole halukas korjaamaan rikkomusta. Jos sääntöjen noudattamatta jättäminen on toistuvaa ja/tai vakavaa, Granit pidättää itsellään oikeuden lopettaa yhteistyö välittömästi ja peruuttaa olemassa olevat tilaukset.

 

Takaisin alkuun